Geschiedenis van De Gilde Hoger Op Kortrijk

A. Eerste bronnen

Historische documenten van de club zelf werden niet bewaard.  Wat als archief bestond verdween – gewild of ongewild – tijdens de oorlog van 1940 – 1945, omdat geen belang werd gehecht aan oude papieren ofwel omdat ze “verdwenen” bij de bezetting van de gildelokalen door Arbeidsambt en Werbestelle.  Bovendien werd het lokaal zelf nog gedeeltelijk getroffen door de bombardementen op Kortrijk in 1944.

Bij het onderzoek consulteerde men het “Gildeblad” dat wekelijks verscheen van 1890 tot 1914, de jaargangen van het weekblad “ De Volksmacht” dat gedrukt en bewaard werd (jaargangen 1923 tot en met 1940) in drukkerij Vooruitgang te Kortrijk en de jaargangen van 1940 tot1986, bewaard in het arrondissementeel ACW archief.  In het archief van het ACW vond men documenten zoals congresverslagen waarin ook de ontspanning- en vrije tijdsactiviteiten meermaals vermeld stonden.B. Officiële stichting

Het “Gildeblad” van 1897, 1899 en 1900 leerde dat de biljartactiviteit in de Kortrijkse Gilde bijna zo oud is als de Gilde van Ambachten en Neringen, gesticht in 1891.

De jaargangen 1930 en 1931 zijn belangrijk voor de historiek van onze Kortrijkse Gildebiljartclub.

Aangekondigd wordt dat de officiële stichtingsvergadering van de biljartclub zal plaatshebben op 5 december 1930.  Voorzitter was de heer Eugeen Lescrouwaert, secretaris de heer Leon Bouverne.

Op zondag 24 januari 1931 was er een eerste prijskamp voor de reeds 40 ingeschreven leden van de nieuwe biljartclub, die de naam meekreeg van de “carambolders”, dit om hen te onderscheiden van de tapbiljartclubs.  De club beschikte over twee biljarts.

 

Op 13 augustus 1932 wordt het eerste bestuur verkozen.

    – Voorzitter                   E. Lescrouwaert

    – Ondervoorzitter        J. Opbrouck

    – Secretaris                   L. Bouverne

    – Schatbewaarder        G. Rubrecht

    – Bestuursleden           M. Denijs, J. Vermont, J. Berteele, J. Schouteten, A. Vandromme.

 

C. Aansluiting bij de Landelijke Federatie

Op 17 september 1932 wordt meedegedeeld dat de biljartclub erkend wordt als ontspanningsafdeling van het Christelijk Werkersverbond en dat op sportief gebied nu officieel zal deelgenomen worden aan de kampioenschappen van de Landelijke Federatie.  Dit was de eerste aansluiting bij de Koninklijke Belgische Biljartbond Liefhebbers.  Deze feiten werden met “grootse feestelijkheden” gevierd op 6 november 1932.

 

In de commentaren stellen we vast dat algemeen gewezen wordt op de grote vooruitgang van de biljartsport in de stad.

 

Uit verder activiteiten van de Gildebiljartclub zal blijken dat de aansluiting bij de Landelijke Federatie de basis is geweest van zijn groei en zijn erkenning binnen en buiten de Gilde.  Relaties werden gevestigd met andere clubs, onder meer in het Interclubkampioenschap van Kortrijk.  Het biljarten werd meer en meer beoefend.

 

In 1933 kregen we een nieuwe voorzitter, met name de heer Jozef Berteele.

 

De activiteiten groeiden steeds verder aan en in 1936 werd er reeds op 3 biljarts gespeeld.  Deze werden goed onderhouden en gecontroleerd door wekelijks aangestelde “zaalmeesters”.  Ook biljartlessen aan jongeren werden toen reeds gegeven door de heer Mourant.  Onder de ereleden van toen vinden we in de jaren voor 1940 onder meer burgemeester A. Mayeur en proost E.H. R. Schrurs.

 

In de periode 1940 – 1945 werden de biljartactiviteiten eerst kalmer door de mobilisatie van vele spelers en nadien bijna volledig lamgelegd door de oorlogsomstandigheden, de bezetting van de lokalen door Arbeidsambt en Werbestelle en door de talrijke bombardementen op Kortrijk in het laatste oorlogsjaar 1944.

 

 

D. Brede opgang na 1945

De periode na 1945 is voor biljartclub “De Gilde Hoger Op” zeer belangrijk en beslissend geweest: een snelle heropleving na de oorlogsperiode, een stevige innerlijke organisatie zowel op sportief, bestuurlijk en financieel gebied en een grotere uitstraling naar buiten toe.

 

Achteraf beschouwd kan men zeggen dat de biljartclub “De Gilde Hoger Op” gezien als een volkse vereniging goed zijn sociale taak heeft vervuld als ontspannings- en vrijetijdsvereniging.  Door zijn brede activiteiten in eigen kring en door zijn aandacht voor speciale groepen (jeugd en veteranen), door zijn medewerking aan de interclubinitiatieven in de stad (Kortrijkse Verstandshouding) en in de streek (intergildentornooi) en door zijn succesvolle deelname aan nationale kampioenschappen.

 

Op 20 augustus 1950 sloot de club aan bij de K.B.B.B. – zoals we deze ook vandaag nog kennen – onder de naam “Biljartclub De Gilde Hoger Op”.

 

Bijzondere medewerkers in de periode van 1945 tot 1996 waren als voorzitter: M. Bossuyt, A. Van Malderghem, R. Demoor, R. Vandeputte, J. Vandorpe en J. Ostyn.  De sportbestuurder was R. Duyck in de jaren 1960 – 1980.  Als secretaris kregen we R. Vanelslander, E. Masselis, A. Depraitere en Mevr. L. Malfait.  Zij werden nog bijgestaan door o.a. L. Van Uytven, D. Depraitere, J. Malfait, …

Per 20 januari 1984 werd de koninklijk titel toegekend en werden we aldus “Koninklijke Biljartclub De Gilde Hoger Op”.

 

De club telde halfweg de jaren ’90 ongeveer een negentigtal leden en heeft een goed ingericht bestuur waarvan ieder lid een welomschreven taak vervult.  Ze heeft een stevige gezonde financiële basis en heeft een ruime activiteit het ganse jaar door.

De club wou niet blijven stilstaan en smeedde toekomstplannen.  Het verlangen om een grote matchbiljart te plaatsen werd niet opgegeven.  Meer nog: de verruiming van de beschikbare lokalen zou in een niet al te verre toekomst toelaten om zelfs 2 matchbiljarts te plaatsen, zodoende zou de organisatie van kampioenschappen op alle formaten mogelijk worden.  Dit doel werd nagestreefd in samenwerking met andere clubs uit het Kortrijkse wat wijst op een goede verstandhouding in de Kortrijkse biljartmiddens. Jammer genoeg werd het verlangen voor de tweede matchbiljart niet ingelost.

 

In januari 1996 werden de leden ingelicht over het ontslag van voorzitter J. Ostyn, secretaris Mevr. L. Malfait, sportbestuurder J. Malfait en schatbewaarder M. Verfaille.  Zij vonden het tijd dat er andere mensen uit de club opstonden en een nieuw elan aan onze club zouden geven.  Op 6 juli 1996 wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd.  G. Lagaisse werd voorzitter, H. Detavernier ondervoorzitter en penningmeester, W. De Moor secretaris, R. Lagage sportbestuurder.  Andere bestuursleden waren H. Cappelle, G. Delahousse en H. De Wiest.  In 1997 treedt ook F. De Moor onder impuls van R. Lagage toe tot het bestuur.

 

 

D. Verhuisperikelen in de nieuwe eeuw

Begin 2000 krijgen we te horen dat het café De Gilde in Kortrijk zijn deuren zal moeten sluiten.  Dit gerucht wekte bij iedereen ongeloof maar stilaan werden we toch met onze neus op de feiten gedrukt.  In november 2000 wordt het café inderdaad gesloten, maar met onze biljartclub kunnen we blijven gebruik maken van de biljartzaal.  Toch zijn we er niet gerust in en wordt er stilaan uitgekeken naar een nieuw locatie.  Het daaropvolgende jaar in november krijgen we het nieuws te horen dat er vanaf 1 januari 2003 geen plaats meer is voor onze biljartclub in de gebouwen van het ACW.  De zoektocht naar een nieuw locatie werd nu nog intenser gevoerd, met talrijke bezoeken aan horecazaken, immobureau’s en het stadsbestuur als gevolg.  Maar telkenmale botsten we met ons hoofd tegen de muur.  Aangezien het spreekwoord zegt dat de aanhouder wint, wilden we niet opgeven.  Op het allerlaatste moment viel er een groot cadeau uit de hemel.  Bij het betreden van de feestzaal van De Gilde te Heule – het was toen reeds juni 2002 – waren alle bestuursleden er van overtuigd dat we deze kans met onze beide handen moesten grijpen.  We staken samen de handen uit de mouwen en bereikten een wonderlijk resultaat: een mooi en aangenaam biljartlokaal, waarschijnlijk één van de mooiste in Vlaanderen.  Op 16 augustus 2002 openden we dan ook onze nieuwe locatie.

 

Maar nu moest het nog allemaal beginnen.  We stonden op eigen benen en moesten het zo zien te runnen dat we alle kosten zelf konden betalen.  Bij de verhuis vreesden we natuurlijk voor het verlies van een aantal leden en aangezien er toen slechts 38 leden overbleven hadden we dus niet veel marge meer.  Het onverwachte werd werkelijkheid.  Reeds het eerste jaar in het nieuwe lokaal kenden we een mooie groei, wat het daaropvolgend jaar nog werd overtroffen.

 

Momenteel beschikken we over drie biljarttafels van 2.30 m en 2 matchtafels.  We kunnen dus alle kampioenschappen inrichten en kregen dan ook reeds de eer om een aantal gewestelijke finales en nationale voorrondes in te richten.

 

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Willy De Moor, secretaris Frederik De Moor, schatbewaarder Hendrik Detavernier, clubsportbestuurder+jeugdbegeleider Herwig Cappelle, sportbestuurder K.B.B.B. Jean-Pierre Vanlokeren en verantwoordelijke Intergilden Herman Huyghelier.

 

Dat het nieuwe bestuur niet bij de pakken blijft zitten en er alles wil aan doen om uitstraling te geven aan de club bewijst het organiseren van een open biljartprijskamp en een nationaal kadertornooi 38/2.  Sinds een paar jaar neemt men ook deel met 2 ploegen aan Interclub Mixte en Schaal Alexis.  Zo werden we in 2001 vice-kampioen in de Schaal Alexis en in 2003 vice-kampioen in Interclub Mixte.  Ook de individuele resultaten van spelers en de progressie van het niveau tonen aan dat er zeker nog een groeimarge is.  Voor de komende seizoenen staan er eveneens nog andere plannen op stapel, zoals deelname aan de interclubcompetitie drieband op matchbiljart.